ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η επιχείρηση με την επωνυμία « ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΗ – ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΡΑΠΤΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός ΑΙΓΑΙΟΥ 20, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Α.Φ.Μ:800776873 , ΔΟΥ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313079679 αριθμός τηλεμοιοτυπίας 2313079679 , ηλεκτρονική διεύθυνση :info@hand-makeit.gr , εφεξής «η Επιχείρηση».

Η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την εν γένει σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

1. Τα δεδομένα που συλλέγονται

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την τοποθέτηση παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Η επιχείρηση δεν συλλέγει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα παρά μόνο αν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθούν: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ΑΦΜ (για αγορές με τιμολόγιο) και ο αριθμός της πιστωτικής  κάρτας, η ημερομηνία λήξεως της και ο αριθμός CVC σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου  εξόφλησης, της πιστωτικής κάρτας. Με την υποβολή της παραγγελίας ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει τη ρητή του συγκατάθεση για την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο.

Μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει τη δυνατότητα ενημέρωσής του για τα νέα της εταιρίας, τυχόν προσφορές καθώς και για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, μέσω της αποστολής ενημερωτικών/διαφημιστικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του. Παρέχεται πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων.

Η επιχείρηση δεν συλλέγει δεδομένα που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

2. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα;

Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο όταν αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από αυτούς όρους, τα δεδομένα δε που συλλέγονται είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Οι σκοποί συλλογής των δεδομένων είναι 1) η εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του δικτυακού τόπου, 2) η επεξεργασία των εντολών των επισκεπτών, 3) η ενημέρωση για προσφορές και προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από την εταιρία και 4) η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Η επιχείρηση σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν προβαίνει σε οιαδήποτε αθέμιτη χρήση αυτών ούτε σε γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα πάντοτε με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Συναίνεση χρήστη

Με την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης θα κληθεί να συναινέσει ρητά στην επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του  δεδομένων από την επιχείρηση, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή τηλεματική μορφή (ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας) είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η επιχείρηση για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’εντολή και για λογαριασμό της που βρίσκεται σε κράτη της Ε.Ε. ή σε κράτη εκτός Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το απόρρητο περί προσωπικών δεδομένων βάσει ρητών συμβατικών προβλέψεων και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

4. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Το δικαίωμα ενημέρωσης
  • Το δικαίωμα πρόσβασης
  • Το δικαίωμα στη διόρθωση
  • Το δικαίωμα στη λήθη
  • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας
  • Το δικαίωμα του υποκειμένου στη φορητότητα
  • Το δικαίωμα αντίρρησης
  • Το δικαίωμα αντίρρησης στις περιπτώσεις profiling

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται δηλαδή να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να ζητά και να επιβεβαιώνει τη μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης, να ζητά τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

5. Περίοδος αποθήκευσης αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

5.1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την εκτέλεση των παραγγελιών και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι αντίστοιχες φορολογικές διατάξεις.

5.2. Τα αρχεία με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων διατηρούνται για το χρονικό διάστημα δύο ετών από την εγγραφή τους. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο χρήστης θα ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της αποστολής των μηνυμάτων, θα πρέπει να επιβεβαιώνει εκ νέου την συναίνεσή του.

6. Εφόσον το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων αυτών.

7. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Β. Ασφάλεια συναλλαγών

Η επιχείρηση διαθέτει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών και τη διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και τεχνικά μέσα αναλόγως με το είδος των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται και εφαρμόζει κάθε κατάλληλο οργανωτικό μέτρο, ώστε να παρέχει τη νομίμως προβλεπόμενη ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και απορρήτου των δεδομένων (προσωπικών ή μη). Όλες οι πληροφορίες που συλλέγει η επιχείρηση είναι εμπιστευτικές, η δε χρήση τους γίνεται στο μέτρο του νομίμως προβλεπομένου και με σκοπό την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων κατά την εισαγωγή ή τροποποίησή τους, χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές το πρωτόκολλο ασφαλείας  SSL

Γ.  Χρήση Cookies

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας της ιστοσελίδας της. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο και να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τί είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη ή στην κινητή του συσκευή όταν επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες του χρήστη και τις προτιμήσεις του (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή φυλλομετρά τις σελίδες του.

Τα cookies μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τη διάρκειά τους στα cookies μίας σύνδεσης (session cookies) που διαγράφονται αυτόματα μόλις τερματιστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας και στα μόνιμα cookies (persistent cookies) τα οποία παραμένουν στην συσκευή μέχρι να λήξει η διάρκεια τους (από λεπτά μέχρι έτη).

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Οι πληροφορίες που καταγράφονται από τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν προσωπικά τον χρήστη.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυθεντικοποίηση του χρήστη,  για τη σύνταξη  ανώνυμων  στατιστικών που επιτρέπουν να γίνει αντιληπτό πώς ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και βοηθούν να βελτιωθεί η δομή και το περιεχόμενό του, ενδέχεται δε να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας (διαφημιστικά cookies).

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση όμως, που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρίας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hand-makeit.gr  ή τηλεφωνικά στο 2313079679